22, జులై 2021, గురువారం

నేను రాముని భక్తుడ

నేను రాముని భక్తుడ
కా నన్యుడ ముమ్మాటికి

కాను మానవుడ కాను దానవుడ
కాను యక్షుడను కానయ్య
కాను వేలుపును కాను సిధ్ధుడను
నేనే జాతికి చెందను

కాను పారుడను కాను శూద్రుడను
కాను క్షత్రియుడ కానయ్య
కాను వైశ్యుడను కాను పంచముడ
నేనే వర్ణము పొందను

కాను గృహస్థుడ కాను వనస్థుడ
కాను వటువును కానయ్య
కాను సన్యాసిని కాను ద్రిమ్మరిని
లేనే ఆశ్రమ మందున