30, జులై 2021, శుక్రవారం

రామ రణభీకరా రమ్యసుగుణాకరా

రామ రణభీకరా రమ్యసుగుణాకరా
ధీవర సీతావరా కావరా దయాకరా

సకలనిగమములును పొగడు శాశ్వతుడవు నీవురా
సకలమునీంద్రులును కొలుచు చక్రధరుడ వీవురా
సకలభూతకోటిహృదయసంస్థితుడవు నీవురా
సకలభక్తజనసన్నుత శాంతమూర్తి వీవురా

సకలసుజనులకును మేలు సలుపువాడ వీవురా
సకలదానవులను పట్టి చంపువాడ వీవురా
సకలలోకవంద్యుడ వగు చక్రవర్తి వీవురా
సకలతాపహరుడ వగు సాకేతరాముడా

సకలలోకములను కనుసన్నలలో నడుపుచు
సకలభక్తులకును సర్వసౌఖ్యముల నొసగుచు
వికచోత్పలనేత్ర నీవు విరాజిల్లుచుందువే
ఒకనాడును నిన్ను పొగడకుండ నేనుందునా