28, జులై 2021, బుధవారం

రాముని నామము చేయండీ

రాముని నామము చేయండీ శ్రీ
రాముని సన్నిధి చేరండీ

రాముని నామమునకు సాటిరావండీ యే సంపదలు
రాముని నామమునకు సాటిరావండీ యే మంత్రములు
రాముని నామమునకు సాటిరావండీ యే యజ్ఞములు
రాముని నామమునకు సాటిరావండీ ధరనేవైనా

రాముని నామమునకు భువనత్రయమున సాటిలేదండీ
రాముని నామమునకు మించి బ్రహ్మాండంబున లేదండీ
రాముని నామమునకు శి‌రసా బ్రహ్మాదులును మ్రొక్కెదరు
రాముని నామము నాశివుడే యేమరక ధ్యానించేను

రాముని నామము నాలుకపై గోముగ నిత్యము నిలపండీ
రాముని నామమె సర్వమని ప్రేమగ నిత్యము తలచండీ
రాముని నామము నిక్కమగు రక్షణకవచము నమ్మండీ
రాముని నాముము కైవల్యప్రదమని యందరు తెలియండీ
2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.