8, జులై 2021, గురువారం

తరుణమిదే హరిస్మరణంబునకు

తరుణమిదే హరిస్మరణంబునకు
నరుడా కలితో నడువకురా

ఎన్నిజన్మముల నెత్తితివో యిం
కెన్నిజన్మముల నెత్తుదువో యిపు
డున్నది మంచియుపాధిరా హరి
నెన్ని భజించి తరించుమురా

కరుణగలాడై హరియున్నాడని  
యెఱుగవొ కలితో తిరిగేవు సదా
నరజన్మమును హరికర్పించక
తిరిగిన పాపము తరుగదురా

మదిలో రాముని స్మరణము చేసెడు
సదమలచిత్తులు ముదితాత్ములకు
ముదమున శ్రీహరి ముక్తినొసంగును
యిదిగో స్మరణము నికపై చేయుము