24, జులై 2021, శనివారం

హరిహరీ హరిహరీ యనవలెను మీరు

హరిహరీ హరిహరీ యనవలెను  మీరు
హరివారలై  ధరను తిరుగనేవలెను
 
భగవంతుని నామమునే పలుకుచున్నారా మీరు
తగినకార్య మదేనని తలచుచున్నారా
పగలు రేలు హరినామము పలుకుచున్నారా మీరు
జగదీశ్వరు కథలనే చదువుచున్నారా

హరేరామ హరేరామ యనుచున్నారా మీరు
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ యనుచున్నారా
హరిభక్తుల కలిసిమెలసి తిరుగుచున్నారా మీరు
హరిక్షేత్రములకు నెప్పుడు నరుగుచున్నారా
 
హ‌రికీర్తన చేయుచు తిరుగుచున్నారా మీరు
హరినిసేవించుచు నలయకున్నారా
హరికన్యుల తలపమని యనుచున్నారా మీరు
హరియందు మనసునిలిపి యలరుచున్నారా