1, జులై 2021, గురువారం

నిజమైన ధనమనగ

నిజమైన ధనమనగ నీనామమే మాకు
ఋజువైన పనియనగ నీసేవయే

నరులమై పుట్టుట నారాయణ మాకు
తిరమైన నీకృపయె తెలియగాను
మరి రామనామము మాకబ్బినది యన్న
తిరమైన నీకృపయె తెలియగాను

పరమాత్మ నినుగూర్చి పాడుభాగ్యము మాకు
తిరమైన నీకృపయె తెలియగాను
పరవశించి మేము పాడుచున్నామంటె
తిరమైన నీకృపయె తెలియగాను

మరి నీవు మన్నించి మాసేవ లొప్పుట
తిరమైన నీకృపయె తెలియగాను
చిరుసేవలకు మురిసి వరము లిచ్చేవంటె
తిరమైన నీకృపయె తెలియగాను