24, జులై 2021, శనివారం

కరి హరికి లంచమిచ్చి గట్టెక్కనా

కరి హరికి లంచమిచ్చి గట్టెక్కనా కృష్ణ
హరికి లంచమిచ్చి వస్త్ర మార్జించెనా

హరిచేసిన విశ్వమందు హరిది కాని దేమున్నది
హరికి మీరిచ్ఛెదమని యాశజూపగ
హరి కీయగ దలచినచో నాత్మల నర్పింపుడు
మరి యితరము లిచ్చుటయను మాటే  లేదు

సదయునకు భక్తి తోడ సమర్పణము వేరు
అది యిమ్మా యిది గైకొని యనుటే వేరు
హృదయేశ్వరు డనుచు మీ రెంచుకున్న విభునితో
వదలు డింక బేరాలాడు పాడుబుధ్ధిని

పామరులై భగవంతుని పట్టి పీడింతు రేల
రాముడు మిము లంచమడిగి రక్షించునా
స్వామి పట్ల నచంచలభక్తి మీకున్నచాలు
మీమీ యాపదలు గడచి మేలు కలుగును