31, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

రామనింద చేయువారు రాకాసులే


రామనింద చేయువారు రాకాసులే
తామది చేయుదురా ధర్మాత్ములు

పామరత్వము చేత పలుగాకు లగుచు
కోమలాంగుల గాంచి కొంకక వదరుచు
కామాతురు లగుచు తిరుగాడెడు వారు
రాము డేమిసుజను డని ప్రశ్నించుటొక్కటా
రామ

తెల్లవారినది మొదలు తెరపిలేక డంబములు
కల్లలు కపటములే కాని యన్యములు లేని
గుల్ల బుద్ధులవారు గొప్పగా ప్రశ్నింతురె
చెల్లునా రాముడు శీలవంతు డనుట యని
రామ

కనులు మూసుకొన్న వారు కాంతి లేదన్నటుల
మనసు మూసుకొన్న వారు మంచి లేదన్నటుల
ఇనకులేశుడు లేడు హీనసంస్కారులకును
కనులుతెఱచి మనసునిచ్చు కొనిన కానవచ్చు
రామ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.