18, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

అందరకు పతియనగ హరియొక్కడేఅందరకు పతియనగ హరియొక్కడే మన
కందరకు గతియనగ హరియొక్కడే

తల్లియగుచు తండ్రియగుచు తనరుచు లోకంబుల
నెల్లవేళలను హరియే కద ప్రోచును
చల్లని స్వామి వాని సంగతియే యందరకు
కొల్లగా సుఖములు కురిపించు తనివార
అందరకు

భక్తిసిద్ధాంతముల యందు పాండిత్యము లేదా
భక్తులను తెలియ నీ వలనగాదా
శక్తికొలది శ్రీహరిని స్మరియించ గలుగుదువా
యుక్తి యదే చాలు హరి యుండు నీకు ప్రీతుడై
అందరకు

రాముడై కృష్ణుడై రాకాసులనణచివైచి
భూమినేలినవాడు పురుషోత్తముడు
కామాది రిపుగణక్షయము చేసి నిను కాచు
రామరామరామ యనుటె రక్షయగును నీకు
అందరకు