12, అక్టోబర్ 2016, బుధవారం

ఆడే బొమ్మల నాడనీఆడే బొమ్మల నాడనీ పలుకాడే బొమ్మల నాడనీ
యాడేపాడే బొమ్మలకు నిను వేడే వేడుక తీరనీ

నీవే యూదిన యూపిరి తోడ నిలచియాడు నీబొమ్మలు
నీవు చేయు కనుసన్నల వెంబడి కదలియాడు నీబొమ్మలు
నీ వొనరించిన యాడేపాడే నీవినోదపు బొమ్మలు
నీ వాడించే యాట లన్నిటిని హాయిగ నాడే బొమ్మలు
ఆడే

నీవు నేర్పిన పలుకులన్నిటిని నిరతము పలికే బొమ్మలు
నీవు పాడమని నేలకు పంపిన నేర్పు గలిగిన బొమ్మలు
నీ విధమంతయు పాటలు కట్టి నిత్యము పాడే బొమ్మలు
నీ వాల్లభ్యము పట్టి నిత్యమును నిన్ను భజించే బొమ్మలు
ఆడే

మర్మమెఱింగియు నీ ముచ్చటకై మానక నాడే బొమ్మలు
కర్మబంధములు గడచి నిలచి నీ ఘనతను పాడే బొమ్మలు
నిర్మలమైన హావభావముల నీవు మెచ్చిన బొమ్మలు
ధర్మవిగ్రహ రామచంద్ర నీ తత్త్వ మెఱింగిన బొమ్మలు
ఆడే