13, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

తప్పు పట్టకుండ చెప్పవయ్యపుట్ట నేమిటికయ్య కిట్ట నేమిటికయ్య తప్పు
పట్టకుండ చెప్పవయ్య భగవంతుడా

పుట్టువారలను కొంద రిట్టిట్టి వనరాని
చెట్టబుద్ధులతోడ చెలరేగ
గట్టిగ నీపాద కంజాతముల దోయి
పట్టి కొందరు భక్తివరు లౌదురే
ఏ పవలైనా

చుట్టపు చూపుగ చొచ్చుచు భూమిని
వట్టి యాశలవెంట పరువెత్తి
యుట్టి చేతులతోడ నుర్వి జనావళి
మట్టి కలయుటలోని మర్మ మదెట్టిది
ఏ పవలైనా

శ్రీరామ నీనామ చిన్మంత్రరాజంబు
కారుణ్య మొప్పంగ కావంగ
నోరారా జపియించ నేరక మానవు
లూరక శోకింతు రిది యేమయ్య
ఏ పవలైనా