9, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

హరిని నమ్మితే అంతా శుభమేహరిని నమ్మితే అంతా శుభమే
నరుని నమ్మితే నాశనమే

ధనమే సుఖమను ధనమే బలమను
ధనమే హితమని మనుజుడను । ఆ
ధనలక్ష్మికి మగడగు శ్రీహరినే
మనసున నెన్నుట మంచిదియా
హరిని

కామితార్ధములు కలుగువిధములను
భూమిని పెక్కురు బోధింతురు । ని
ష్కాములు ధన్యులు కావున హరిపై
ప్రేముడి నుండుట క్షేమమయా
హరిని

తప్పుడు గురువులు తరణోపాయము
చెప్పుచు మోసము చేయుదురు ।రా
మప్పయె గురుడని యాత్మను నమ్మిన
నిప్పుడె నీవు తరింతువయా
హరిని