20, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

ఏ మందు మో రామఏ మందు మో రామ ఈ నాడు రావణు
ప్రేమించు వారును పెరుగుచున్నారయ్య

ఆలి నెత్తుకపోయి నట్టివానిని నీవు
కోలనేసితివని కోపింతురయ్య
కూళలు వారైన కోపించి పెనగరో
ఆలి నన్యులు పట్ట నానంద పడుదురో
ఏ మందు

దళితుడందురు వారు దశకంఠు వింటివా
దళితుడా యబలల బలిమిని బట్టి
దళితుడా లోకాల దర్పించి మొత్తి
దళితు డనుమాట కర్థంబునే తెలియరే
ఏ మందు

బలహీనులను కాపాడుట ధర్మమని
ఇల నాచరించి చూపిన వాడ వీవు
తెలియ నొల్లని వారి దీనతను ద్రుంచి
కలకదేర్చ వలయు కాదనక శ్రీహరి
ఏ మందు