22, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

ఇది శుభమనిఇది శుభమని నిర్ణయించున దెవరు
ఇది యశుభంబని యెఱుగున దెవరు

పట్టభంగ మశుభంబని పౌరులు
పట్టరాని దుఃఖభావము నొంద
చెట్టరావణుని చీడవదలినది
యిట్టిది హరిలీల యెఱుగ రితరులు
ఇది

కొడుకు రాజగునని కోరిన వరములు
పడి చెఱచగ తన పసుపుకుంకుమల
నడిగిన శుభమున నశుభము కలెగె
నడచును హరిలీల లన నీ పగిదిని
ఇది

శుభమశుభంబని చూడగ నేటికి
విభుని లీలలని వేడుక నెంచక
అభయదాయకుడు హరి రాముండై
యుభయంబుల తోడుండగ మనకు
ఇది