3, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

నరుడవు కావయ్య నారాయణానరుడవు కావయ్య నారాయణా - ధర్మ
పరులను కావగ నారాయణా

ముల్లోకముల నేడు మ్రుచ్చులు దైత్యులు
కల్లోలపరచు చుండ గమనించుచు
చల్లనివాడ వారి చదుమకున్నావో
నల్లనయ్యా మాకు మరి దిక్కులేదే
నరుడవు

అనివేడు సురలను మునివరులను బ్రోవ
ఘనముగ రామరూపగ్రహణము చేసి
యనిని దశాననాదు లసురుల ద్రుంచితివి
విను మా దనుజులు మనుజులైరి కలిని
నరుడవు

ధరమీద నధర్మము దారుణమై తోచె
కరుణతో దిగివచ్చి కాపాడ వలయును
నిరుపమానందరూప నీదయనే కోరి
పరిపరివిధముల ప్రార్థింతు మయ్య
నరుడవు