24, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

వినయగుణము నీయ నట్టి విద్యదండుగవినయగుణము నీయ నట్టి విద్యదండుగ
జనకసుతావరు నెఱుగని జన్మదండుగ

దానగుణము లేకుండిన ధనము దండుగ అభి
మానగుణోత్కర్ష లేని మనికి దండుగ
పూనికతో చేయకుండు పనులు దండుగ నిం
డైన భక్తి లేని పూజలన్న దండుగ
వినయ

బోధగురువు మాట వినని బుధ్ధి దండుగ ఒక
బాధగురువు నాశ్రయించ బ్రతుకు దండుగ
సాధకుడు కాని వాని చదువు దండుగ మరి
మాధవనిలయమ్ము కాని మనసు దండుగ
వినయ

కసరుచు వాదించుచు తిరుగాడి దండుగ దు
ర్వ్యసనంబులు దోచినట్టి వయసు దండుగ
రసనాద్యింద్రియములందు రక్తి దండుగ ఈ
వసుసుదతీత్యాదులందు భ్రాంతి దండుగ
వినయ