3, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

నే నెవ్వడ నైతే నేమినే నెవ్వడ నైతే నేమి నీ భటుడను
నీ‌ నా భేదములు లేని నీ‌ భటుడను

మేలు కాంచినది మొదలు మిగుల శ్రద్ధగా నడుము
వాలుచు నందాక నీదు భటుల నొక్కడ
ఈ లోక మందున నా కింతకు మించి - వే
యేల ప్రియమైన పని యేమియు లేదు
నే నెవ్వడ

ప్రమాదాలస్యములు పట్టకుండగా నీ
విమలనామ మూతగా వెడలుచుందును
యముడు వచ్చి పదవీవిరమణ మన్నచో - నే
మమత విడువలేను గాన మరలవత్తును
నే నెవ్వడ

కామాదికములు నన్ను కలత బెట్టవు - శ్రీ
రామ నీ సేవ యందె రక్తుడ నగుట
స్వామి నీ‌ గుణగణములు చాటి చెప్పుటే - ఈ
రామభటుడు చేయుచుండు రాచకార్యము
నే నెవ్వడ