20, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

నీ వుండగా నాదు భావంబున నిల్చినీ వుండగా నాదు భావంబున నిల్చి
యే వార లేమన్న నేమయ్య రామయ్య

పదిమంది పొగడిన ఫలమేమి కలుగును
కొదవేమి కొందరు తిట్టినను
ముదమున నన్నీవు వదలక యుండిన
నది చాలు పరులాడు నవి విన నేల
నీ వుండగా

మెచ్చి యొక రిచ్చు నవి మేలేమి చేయును
పుచ్చుకొని మురిసిముక్కలు గా
నచ్చంపు మేళుల నిచ్చు వాడవు నన్ను
గ్రుచ్చి యెత్తి మోక్షమిచ్చెదవు కాకేమి
నీ వుండగా

అన్యుల గణించిన నగును బహుబంధ
విన్యాస మది చాల వెగటని నీ
కన్య మెఱుగక యుందు నటులున్న చాలదే
ధన్యత్వమును చెంద దాల్చిన జన్మంబు
నీ వుండగా