8, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

ఏది సుఖంబని యెంచెదవోఏది సుఖంబని యెంచెదవో మరి నీ
కేది హితంబని యెంచెదవో

నాలుగుదిక్కుల నీకు దొరకునవి నశ్వరమైన సుఖంబులు
వాలాయంబుగ రాముడిచ్చునవి వట్టిపోని ఘనసుఖంబులు
ఏది

నానాదేవత లిచ్చునట్టివి నాలుగుదినముల భోగములు
పూని రాముని గొలిచి తప్పక పొందగలవు స్థిరభోగములు
ఏది

పంచేంద్రియములు వంచనచేసి పంచెడు సుఖములు పాపములు
మంచివాడవై యుండిన రాముడు పంచును వలసిన సౌఖ్యములు
ఏది

భూమిని దొరకెడు సుఖముల కొరకై ముచ్చట పడితే ప్రమాదము
రాముని గొలిచి నిలుచు వారలకు రానేరాదే ప్రమాదము
ఏది

నరులసేవలో నిలచితివా యిక నానాబాధలె సుఖమేది
పరమాత్ముడు శ్రీరాముని పదములు పట్టుట కన్నను సుఖమేది
ఏది

ఇదిసుఖ మదిసుఖ మని తలచుచు నీ వెన్నా ళ్ళిటునటు తిరిగెదవు
మదిలో శ్రీరామచంద్రుని మానక తలపుము సుఖింతువు
ఏది