1, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

అంతలోనె యీ నిరాశఅంతలోనె యీ నిరాశ యింతింతన రానిది
ఇంతలోనె యుత్సాహం బిదిగో నీ విచ్చినది

భాగవతశిఖామణుల బాటను నే పోగలనా
సాగి నిన్ను మెప్పించెడు శక్తి నాకు కలదా
వేగిరపడి మీదెఱుగక వెంగళినై సాహసించి
చేగొన్న కార్యం బిది చేయ నెంతవాడ నని
అంతలోనె

అన్నిటికిని నీ వుంటి వని సాహసించెదనో
యెన్న నెంతవాడ నని యెంచి మిన్నకుందునో
యన్న మీమాంస వదల కున్నదయా నాకు
నన్నుజూచి యిది దురాశ యన్నావో పై నేమని
అంతలోనె

శ్రీరామ నీకునై చేసెడు నా విన్నపములు
కోరి లెక్కించుకొనెడు కుతూహలము కాదు
నీరేజదళనయన నీవు మెచ్చుకొందువో
ఔరా యీగోల యేమి యందువేమో యని
అంతలోనె