18, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

వివిధము లైనను మార్గములువివిధము లైనను మార్గములు తుది
    వెన్నుని చేరెద రందరును
ప్రవిమలురు ఘనపాపులును
    భగవంతుని తప్పక చేరెదరు

గిరిశిఖరంబును చేరుకొనుటకు
    తరచుగ నెన్నో మార్గముల
నరయగ సుగమంబుమలు కొన్ని
    మరియును దుష్కరములు కొన్ని
నరుడే మార్గము పట్టిపోయినను
    నమ్మకముగ శృంగము చేరు
పొరి యత్నంబున చేరుదురు
    ముందువెనుకగ నందరును
వివిధము

నదిని దాటుటకు పద్ధతులనగ
    నరులకు తెలియును విశదముగ
వదలక యీతకొట్టు వారలును
    పదిలముగా పడవెక్కు వారలును
గదిసి వంతెనను దాటు వారలన
    కనుగొన మూడు విధంబు లిటు
ముదమున నరులు నదిని దాటుదురు
    ముందువెనుకగ నందరును
వివిధము

చేరి ప్రేమతో సేవించినచో
    శ్రీహరి చెంతను మురిసెదరు
వైరభావమును పూని మెలగినను
    వదలడు హరి రప్పించు కొను
నారాయణుని శీఘ్రమ చేరగ
    నామస్మరణం బుత్తమము
శ్రీరామా రఘరామ పాహియని
    చేయుడి నామము మరువకను
వివిధము