31, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

దేవతలకు నైన తెలియరాదు హరిమాయ


దేవతలకు నైన తెలియరాదు హరిమాయ
ఆ వెన్నుడే యెఱుగు నంతియ కాదే

యిలపైన మాయగొని వెలసెనట రాముడై
పులుగుఱేని కిచ్చెనే పొలుపుగా ముక్తిని
తులలేనిపద మీయగలవాడు తానైన
తెలియునా తెలియదా దేవుడ తానేనని
దేవ

సీతకై విపినంబుల చింతించుచు తిరుగ
మాత పార్వతి తానే సీతయై శోధింప
నాతడను సోదరీ యన్యాయ మిదియని
యా తీరుచూడ లీల యనిపించు కాదా
దేవ

అవతారపురుషు డట యదియు తానెఱుగ డట
కువలయమున తనకన్న గొప్పవాడు లేడట
చివరకా బ్రహ్మవచ్చి చెప్పగా వెన్నుడవని
అవునా నే దాశరథి ననుకొందు ననునట
దేవ