1, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

ఇటు వచ్చినాడు వీడెవ్వడోఇటు వచ్చినాడు వీడెవ్వడో - వీ
డిటు వచ్చుటకు కల హేతువెట్టిదో

కట్టుబట్టలేక వచ్చె కడుపేద యతిథి - వీ
డిట్టిట్టే నవ్వు లెన్ని యింట పంచె చూడరే
చుట్టాలందరికి పెద్దచుట్ట మాయె చూడరే
పట్టరాని సంతసాల భాగ్యాల రాశియై
ఇటు

చిన్ని చిన్ని నవ్వులాడు చున్నాడు వీడు
కన్నవారి కిచ్చినా డెన్నడో వరమునే
యెన్నగా నది వీరి పున్నెంబులకు జోడై
యున్నదిగా వీనిరాక యుత్సాహకారణమై
ఇటు

శ్రీరాము డన్నపేర చెలగుననిరి వశిష్టులు
పేరొందిన యినవంశము పెంపొందు ననిరి
శ్రీరమణుడు వీడని చెప్పరైరి జనులకు
వారు చెప్పకయ నదియు వసుధ వాసి కెక్కె
ఇటు