2, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

శ్రీరామచంద్రునే చేరుకొనుడు
శ్రీరామచంద్రునే చేరుకొనుడు సం
సారబంధమోక్షమే కోరుకొనుడు


ఉపయోగము కాని యహము నుజ్జగింపుడు - మీరు
విపరీతబుద్ధులన్ని విడచి యుండుడు
కపటబుధ్ధి జూపువారి కలియ కుండుడు - సర్వ
మపహరించు గురువులుందు రనియు తెలియుడు
శ్రీరామ

వారి నడిగి వీరి నడిగి భంగపడకుడు - వట్టి
యారగింపు దేవుళ్ళ నడిగి చెడకుడు
కూరచీరలకునరుల కొలిచి చెడకుడు - డంబా
చారముల పట్టి మీరు దారి చెడకుడు
శ్రీరామ

దేవునిపై భారముంచి దిగులు విడువుడు - లోక
పావనుడగు శ్రీరాముని భజన చేయుడు
మీ వేదనలు తీర్చి మీకు మోక్షము - రాము
డీ వేళో రేపో మీ కిచ్చు నమ్ముడు
శ్రీరామ