2, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

శ్రీరామచంద్రునే చేరుకొనుడు
శ్రీరామచంద్రునే చేరుకొనుడు సం
సారబంధమోక్షమే కోరుకొనుడు


ఉపయోగము కాని యహము నుజ్జగింపుడు - మీరు
విపరీతబుద్ధులన్ని విడచి యుండుడు
కపటబుధ్ధి జూపువారి కలియ కుండుడు - సర్వ
మపహరించు గురువులుందు రనియు తెలియుడు
శ్రీరామ

వారి నడిగి వీరి నడిగి భంగపడకుడు - వట్టి
యారగింపు దేవుళ్ళ నడిగి చెడకుడు
కూరచీరలకునరుల కొలిచి చెడకుడు - డంబా
చారముల పట్టి మీరు దారి చెడకుడు
శ్రీరామ

దేవునిపై భారముంచి దిగులు విడువుడు - లోక
పావనుడగు శ్రీరాముని భజన చేయుడు
మీ వేదనలు తీర్చి మీకు మోక్షము - రాము
డీ వేళో రేపో మీ కిచ్చు నమ్ముడు
శ్రీరామ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.