22, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

మనసున రాముడు మాత్రము కలడనిమనసున రాముడు మాత్రము కలడని యనగలిగితివా యది మేలు
మనసిచ్చితివా రఘువల్లభుడు మరువక సేమము కూర్చునయా

హరి యాత్మీయుడు కరుణామయుడై యరుదెంచిన శుభసమయమున
నరుడా నీ వెటువంటి విధంబున జరిపెదవో నీ సేవలను
పరిపరి విధముల పరిచర్యలతో ప్రభువుకు మోదము కూర్చెదవో
పొరబడి నిర్లక్ష్యము చేసెదవో బుద్ధిహీనత బయలుపడ
మనసున

అక్కర వేళల పదుగుర కొకగది యమరించెడు విధమను నటుల
చక్కగ కామక్రోధాదులకును సవరించితివా హరిగదిని
నిక్కువ మాహరి నీచుల సరసన నిలువనేరక వెడలునయా
దక్కిన యవకాశంబును విడువక దశరథనందను కొలువవయా
మనసున

మనసు పాతసామానుల గది వలె మారుట మంచిదికాదు సుమా
పనికిమాలిన చెత్తనంతటిని పారవేసి సవరించవయా
మునుకొని హరిమయమగు తలపులతో మనసును తీరిచి దిద్దవయా
యినకులపతిమందిరమై యుండిన మనసే మనసని తెలియవయా
మనసున