11, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

నృసింహావతారస్తుతిభయదదంష్ట్రప్రభాప్రకటనాద్భుతరూప
జయశీల రణశీల స్వామి నరసింహ

వరసిద్ధదోర్ధర్పదుద్భరార్భటివాని
సురయక్షగంధర్వనరసిద్ధసాద్ధ్యకి
న్నర హింసనుని హిరణ్యకశిపు నుద్ధతుని
చరచితివి ప్రహ్లాదవరదనరసింహ
భయద

కినిసి సుజన పీడాకృతిని దితిసుతుని
పెనగి సంధ్యావేళ పెందొడల పైన
నునిచి చంపితివి తదుదరాంత్రమాలికా
ఘనగళాభరణసంగ్రహణనరసింహ
భయద

వసుధాదిభువననిర్వహణనరసింహ
అసురేశగర్వాపహరణనరసింహ
అసురుడావలరావణాకృతి గొన వాని
కసిమసగ రాముడై గదియు నరసింహ
భయద