28, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

వసుధనున్న వారి కిదే పరమ మంత్రమే


వసుధనున్న వారి కిదే పరమ మంత్రమే
రసనా యిక పలుకవే రామమంత్రమే

సర్వపూజ్యమంత్రమే సకలసిద్ధిమంత్రమే
గర్వహరణమంత్రమే గరుడగమను మంత్రమే
సర్వవిజయమంత్రమే సర్వశుభదమంత్రమే
యుర్వినేలు మంత్రమే యుద్ధరించు మంత్రమే
వసుధ

పావనమగు మంత్రమే భవతారకమంత్రమే
భావనాతీతుడైన పరమాత్ముని మంత్రమే
కావలసిన మంత్రమే కలిహరణమంత్రమే
సేవ్యమైన మంత్రమే శివసన్నుతమంత్రమే
వసుధ

అందమైన మంత్రమే యాత్మవిద్యామంత్రమే
అందరికీ సులభమైన యతిచక్కని మంత్రమే
సుందరుడగు శ్రీరాముని చూపించే మంత్రమే
పొందదగిన వాని జేసి మోక్షమిచ్చు మంత్రమే
వసుధ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.