6, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

బలవంతు డగువాడు వచ్చి పైబడితేబలవంతుడగువాడు వచ్చి పైబడితేను
బలహీనుడగువాడు పరుగోపరుగు

బల్లిదుండైన రామభద్రుని శరములు
కొల్లలై తమమీద కురియుచుంటేను
కల్లబలంబులవి రాకాసుల మూకలే
యెల్ల దిక్కులు పట్టి చెల్లాచెదరు
హరిని

ప్రకటంబుగ వార్ధకంబు పైబడితేను
చకచక జారు కరచరణసత్వంబులు
మొకమున కళలెల్ల నొకటొకటిగ దిగును
ఒకటని యేమి బ్రతుకు హొయలే చెడును
హరిని

బలవంతుడైన సమవర్తి వచ్చి పైబడి
యిలమీది జీవులబట్టి యీడ్చుక పోవును
బలహీను డతడు రామభక్తుల చెంగట
తలవంచి వారలకే తాను మ్రొక్కేను
హరిని
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.