29, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

నే నొక్కడ భారమా నీకు


నే నొక్కడ భారమా నీకు గోవింద
నేను నీవాడనే కానైతినా

నరహరి మధుసూదన నారాయణాచ్యుత
మురహర నరకనిర్మూలనా
పరమపురుష బ్రహ్మేంద్రభావిత శ్రీచరణ
నరనాయక శ్రీరామ నను బ్రోవవే
నే నొక్కడ

హరి పురుషోత్తమ అనిరుద్ధ మాధవ
నిరుపమ కృపానిధానమా
గరుడధ్వజ పరమాత్మ కమలామనోహర
తరచైనవి చిక్కులివి తప్పించవే
నే నొక్కడ

భువనాశ్రయ రామ పుండరీకాక్ష దక్ష
భవనాశన సర్వపాపఘ్నా
శివ జగదీశ మనోహర చింతితార్థప్రద
తివిరి నా బుద్ధి చక్కదిద్దరావే
నే నొక్కడ