29, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

అంతయును నీకే


అంతయును నీకే యప్పగించి నాను నీ
వంత మంచివాడ వనియే రామా

ఏవేవో భవములం దెఱుగక చేసినవి
నీవిప్పు డనుభవించ బోవకెట్లు
నా వలన నుందువేని యే వెతలును నీకు
లేవంటి వందుకే జీవితం బెల్ల నిదె
అంతయును

కామక్రోధములు గెలువగాదు నీవలన
పామరుల పండితుల వదల వవి
యేమరక తారకనామ భజన చేయు మిక
తామసహర మంటివని నామనం బెల్ల నిదె
అంతయును

భవసాగరమున బడి బయటకు పోలేక
చివుకుచుంటి నని చింత యేల
నవలంబించుదు వేని న న్నదియే చాలు చాలం
టివి గావున పోరాడక తేకువ నాభార మిదె
అంతయును