7, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

ఆట లివన్నియు నీకోసం


ఆట లివన్నియు నీకోసం నా పాట లివన్నియు నీకోసం
ఆడించ జూచెడు ఘనుడవు నీవై నందుకు చాలా సంతోషం


చేసెడు చేతలు నీకోసం నే వ్రాసెడు వ్రాతలు నీకోసం
దోసములన్నియు సరిదిద్దెడు నీ తోరపుదయకు సంతోషం
బాసాడునది నీకోసం నా వేసాలన్నియు నీకోసం
చూసిమెచ్చి కడువేడుకతో దయచూపెద వందుకు సంతోషం
ఆట

ఇలపై మెలగుట నీకోసం బిట కలలు కనుటయును నీకోసం
కలలను నీవే పండించుచు నను కరుణింతు వదే సంతోషం
కలిగెడి తలపులు నీకోసం నా తలపులు తపములు నీకోసం
పిలచి నంతనే ప్రేముడి జూపుచు పలుకుదు వదియే సంతోషం
ఆట

శౌరీ కారుణ్యాలయ గరుడవిహారీ దనుజవిదారీ
శారదనీరదనీలశరీరా సారసాక్ష రణధీరా
భూరమణీతనయారమణా సర్వోపద్రవభయహరణా
శ్రీరామా రఘురామా యని నిను చింతించుటయే సంతోషం
ఆట