21, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

అదికోరి యిదికోరి యలమటించుటె కానిఅదికోరి యిదికోరి యలమటించుటె గాని
పదపడి దొఱకు కర్మఫలమొక్కటే మనకు

వెనుకటి భవముల మనమెఱుంగము కాని
మునుకొను నట్టి కాలమునకు మర పేమి
వెనునంటు సంచిత మనుభవింపక పోదు
కనుక కర్మత్రయము గడచు టది యెట్లో
అదికోరి

విదులకైన నహము వదిలించు కోన గాదు
చదువు సాముల నహము వదలుట కల్ల
మొదలైన హరిధ్యాస హృదయంబు నందు
కదలిక కలిగి యది కరుగుట జరుగు
అదికోరి

నరులందరకు రామనారాయణుడు దిక్కు
మరువక శ్రీరామమంత్రమును నోట
తిరముగా నెలకొల్పి పరమాత్మకృపతో
పొరిగొనదగు కర్మమూలంబు లెల్ల
అదికోరి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.