6, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

మనసులోన రామనామ మంత్రమున్నది


మనసులోన రామనామ మంత్రమున్నది నా
మనసు దానితోడ మైమరచి యున్నది


రామునిపై యంతులేని ప్రేమ భావమున్నది
రాముని గుణగణముపై రక్తి చాల యున్నది
రామునిపై పాడుదునని నీమ మొక్కటున్నది
రాముడు దయచేసినట్టి రక్షణ నా కున్నది
మనసు

ఈమనసున నైహికముల కేమి తావున్నది
ఈ‌మనసున దూరగ కలి కేమి సందున్నది
ఈ మనసున రేబవళ్ళ కేమి బేధమున్నది
ఈమనసును రాము డాక్రమించి కొలువుండగ
మనసు

ఈ మంత్రమిచ్చు ఫలము నితరమ్ము లిచ్చునా
భూమి నున్న నేడుకోట్ల పుణ్యమంత్రము లందు
ఈ మంత్రమే శ్రేష్టమైన మంత్రమై వెలసె
నేమి కావలయు నింక నిది నాకు ప్రాప్తించె
మనసు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.