6, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

పూవులతో మనరాముని పూజించుదమే


పూవులను కోయుదమా పూబోడి నేడు
పూవులతో మనరాముని పూజించుదమే


కువలయములు పూచె కోయుద మిపుడు
కువలయాక్షుని పూజ కొఱకైన నటులే
భువమోహనము సురపొన్న పూచినది
భువమోహనుని మనము పూజింప గొనవే
పూవులను

ఆ గన్నేరు పూవు లందగించి పూసె
చేగొనవే హరిపూజ చేయుట కొరకు
నాగకేసరములు బాగుగ విరిసె
నాగశయను పూజకై నళినాక్షి గొనవె
పూవులను

మల్లెలివే విరబూచె మనతోటలో
నల్లనయ్య కీయవలె మల్లెలమాల
తెల్లసన్నజాజు లివే కొల్లగపూచె
ఆల్లవే మాలలను హరిపూజకు
పూవులను