25, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

నీవు దేవుండని యేవాని నమ్మెదో


నీవు దేవుండని యేవాని నమ్మెదో
జీవుడ వానినే చెందదవు

భూతప్రేతములను పూజించ నీవా
భూతాదులనే పొందెదవు
ప్రీతి దేవతల తగురీతుల గొల్చిన
ఖ్యాతిగ వారల కలసెదవు
నీవు

చపలత్వంబున సాగి యజ్ఞుడవై
కపటగురువు టక్కరిబోధ
నపదైవంబుల నారాధించిన
విపరీతయోనుల వేగెదవు
నీవు

మరల చెప్పగనేల మానక రాముని
పరదైవంబని లోనెఱిగి
నిరతము చింతించ నిష్కలుషుడవై
పరమపదమునే బడసెదవు
నీవు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.