4, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

వీడే వీడే రాముడు


వీడే వీడే రాముడు వీడే ధర్మవిగ్రహుడు
వీడే లోకారాధ్యుడు వీడేను నారాయణుడు


వీడే వీడే కుమతుల నందర వీఱిడిపుచ్చే వీరుడు
వీడే వీడే సుమనస్కులకు విమలజ్ఞానదీపకుడు
వీడే వీడేలే సుమనసులకు వెలుగులు పంచెడివాడు
వీడే వీడే జీవరాశి హృత్పీఠములందలి దేవుడు
వీడే

వీడే వేడే జగదాదిజుడు విశ్వంబుల జేసెడి వాడు
వీడే వీడే విశ్వరక్షకుడు వీడేలే లయకారకుడు
వీడే వీడే వేదవేద్యుడు వేల కొలది పేరులవాడు
వీడే వీడే మునిగణంబులకు వేడుక ముక్తి నొసగువాడు
వీడే

వీడే వీడే మకరిబారిబడి వేడిన కరి నేలినవాడు
వీడే వీడే ద్రుపదతనయమొఱ విని వేగమె రక్షించినవాడు
వీడే వీడే ప్రహ్లాదునకై వీరనృసింహుండైనాడు
వీడే వీడే భక్తవరదుడు వీనికి సాటి మరి యెవడు
వీడే