12, అక్టోబర్ 2016, బుధవారం

వామనావతారంచిన్నివటువు చిత్రాలు చెప్పతరమా వాని
వన్నెచిన్నె లెన్నగా బ్రహ్మతరమా

ఆకాశదేవతయే యందించెనట గొడుగు
ఆ కమండల మిచ్చె నంట నలువ
తేకువతో గొన పూర్ణదీక్ష గౌరి యిచ్చెనట
ఆ కుఱ్ఱవాడు నాయింటి కరుగుదెంచె
చిన్నివటువు

ముద్దుకుఱ్ఱని జూచి ముచ్చటపడి కోరుమన
ముద్దుగ కోరెను మూడడుగులు
వద్దువద్దని గురువు వారించుచుండగా
నొద్దికరంబైన దానమొసగితి నయ్య
చిన్నివటువు

కొలువ రెండడుగుల కువలయమును దివిని
తలనిచ్చితి కొలువగ తక్కినదాని
అలనాటి వామనుడే యిల నేటి రాముడని
బలి పలికిన రావణుడు తెలియకపోయె
చిన్నివటువు