9, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

హరిమీద గిరి యుండెహరిమీద గిరియుండె గిరిమీద హరియుండె
హరిగిరు లిటు లుండ గిరి గిరగిర తిరిగె

సురలసురులు నా వాసుకి కవ్వపు త్రాడుగ
గిరిమంధరము క్షీరశరధిని కవ్వముగ
తరచువేళ గిరి మునిగెడి దైన బొబ్బలిడగ
నిరుపమానమైన మహిమ నిండారగ నిటుల
హరి

కడు కఠినమైన చిప్ప కల కూర్మం‌ బగుచు
నడగడిగో‌ కొండ క్రింద నవతరించినాడు
వడి తిరిగెడు గిరియొరుగక పట్టి నిలుపు చుండ
నిడిగిడిగో కొండమీద నిదే నిలచినాడు
హరి

నాడు శ్రీకూర్మ మగుచు నడిపి నాటకమును
వాడే శ్రీరాము డగుచు వసుధ నేలి నాడు
వాడే భవవార్నిధిని వేడుకతో జొచ్చి
వాడుక నందరను కాచు పైన క్రింద నుండి
హరి