2, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

అందరకు దొరకేనా అదృష్టముఅందరకు దొరకేనా అదృష్టము - ఆ
యందగానిపై పాడే అదృష్టము

వేదార్ధవిదుడనగ వెలయు గాక నిలను
వేదాంతశాస్త్రమందు విజ్ఞుడగును కాక
శ్రీదయితుని భక్తుడై చెలగునందాక
రాదే యీ యదృష్టము మేదిని మీద
అందరకు

పురాకృతము మంచిదై పొలుపుగ నీనాటికి
తరింపగా జేయ వెంట దవిలి వచ్చిన గాక
పరాత్పరుం డితని హరిని భావించి పొగడగా
నరుం డొకని సంస్కారమునకు పొడమేనా
అందరకు

సదా శ్రీరామచంద్రస్వామినే పొగడుట
అదెంతభాగ్యమోయన్న దాత్మలో నెఱుగక
మదాదిదోషపూర్ణమానవజన్మంబులు
పదేపదే పొందగనే పట్టదీ యదృష్టము
అందరకు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.