28, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

రామనామము చాలు


రామనామము చాలు రాముడు చాలు
రామేతరముల విరక్తియె చాలు

లౌకికములపై మీ లౌల్యంబు చాలు
మీకాలమును వాని మీద వెచ్చించి
యా కొంచెముల జొక్కి యన్యాయమగుచు
నా కాలు డరుదెంచ శోకించ నేల
రామ

కరుగును ప్రాయమ్ము కరుగును బలము
కరుగు నధికారమ్ము కరుగు మరియాద
హరినామపారాయణానంద మటుల
కరుగని దేముండు కాలమ్ము నందు
రామ

రాముని పదముల వ్రాలిన వారే
కామాదులను గెల్చి కడముట్ట గలరు
రాముని యాదినారాయణు డనుచు
మీమీ మనములందు ప్రేమించరయ్య
రామ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.