28, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

చిక్కేమి రామునిపై చిత్తము చేర్చ


చిక్కేమి రామునిపై చిత్తము చేర్చ
దక్కు కదా మోక్షమే తప్పక నీకు

రామపదధ్యానముపై రాదా మనసు
కోమలాంగిపైననే కుదురుకున్నదా
భూములుపుట్రలపైన బుద్ధినిలచునా
యేమి లాభమివి యన్ని యెంతనికరము
చిక్కేమి

రామగురుచరిత్ర పారాయణంబున
మీమనసుల రక్తిలేక మేలు కలుగునా
ఏమేమో గురుచరితల నెంతచదివిన
యేమిలాభ మవి ముక్తి నీయలేవుగా
చిక్కేమి

శ్రీరాముడు సాక్షాత్తు నారాయణుడు
శ్రీరాముని భక్తులకు చేటు కలుగదు
శ్రీరాముని సేవవలన చేకురు ముక్తి
శ్రీరామున కన్యముల చింతయె వలదు
చిక్కేమి