28, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

నమ్మిన వానికి నారాయణుడవు


నమ్మిన వానికి నారాయణుడవు
నమ్మని వానికి నరమాత్రుడవు

ఈ కనబడు సృష్టి యెల్ల నించుక క్రీడార్థము
నీ కల్పన యనగ వెలసె నీ వేడుక ముగియుచో
లోకస్థులు లోకేశులు లోకంబులు లేని దగు
నీ కడిది నాటకమున నేనుంటిని సుమ్మని
నమ్మిన

వరబలగర్వోద్ధతరావణాదుల రణంబున
నిరుపమవిక్రమమున నిగ్రహించిద్రుంచితని
హరబ్రహ్మేంద్రాదులు నిన్నగ్గించిరి కావున
నరాకృతిం గొన్నయట్టి పరాత్పరుడ వేనని
నమ్మిన

ముక్తినిచ్చు దొరవనుచు ముదమారగ మనసా
శక్తికొలది పూజించుచు చపలత్వము లేక
ముక్తసంగులగుచు మంచి బుద్ధిమంతులైన
భక్తియుతుల చేయివిడని పరదైవము నీవని
నమ్మిన