5, అక్టోబర్ 2016, బుధవారం

సీతారామా ఓ సీతారామా


సీతారామా ఓ సీతారామా మా
చేతలు మన్నించవయ్య సీతారామ


భూతదయ మరచి మేము సీతారామ - స్వ
ప్రీతికి తెగబడుదుమయ్య సీతారామ
కోతియైన సాయపడును సీతారామ - మా
జాతి కసలు జాలిలేదు సీతారామ
సీతారామ

చేతజపమాల బట్టి సీతారామ - మా
కాతాళము విడువమయ్య సీతారామ
కోత లెన్నొ భక్తులమని సీతారామ - దు
ర్నీతిపరత మానలేము సీతారామ
సీతారామ

పాతరవేసెనయ్య సీతారామ - ఈ
జాతి నీ‌సందేశము సీతారామ
రీతి మారకున్న నింక సీతారామ - మా
రాతలెట్లు మారునయ్య సీతారామ
సీతారామ