29, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

హరిలీల హరిలీల


హరిలీల హరిలీల హరిలీల మేరకే
నరు లార మీరెల్ల నర్తించేరు

హరి యాడుమన్న యాట లాడేరు మీరు
మిరిపెముతో‌ హరి తిలకించ
వరుసగ నవరస భరితములైన
పరిపరివిధముల బ్రతుకులతో
హరిలీల

హరి పాడు మన్న పాట లాలపించేరు
సరగున సరసుడు హరికొఱకు
మరి మీదు కోరికల మంచిరాగాలతో
నిరతము చేరుచు హరిచెంగటను
హరిలీల

హరి చెప్పినట్టు లుండి యలరించేరు
నరులా హరినే నడతలను
నరులందరకును రామనాయకుడై
హరి నేర్పె మంచిబుద్ధు లన్నిటిని
హరిలీల