31, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

హరి వేగ నామనసు నలుముకోవయ్యా


హరి వేగ నామనసు నలుముకోవయ్యా
త్వరపడ కుంటే వచ్చి తానుండురా కలి

సురుచిరముగ నీవు శోభించు మనసులో
శిరసులెత్త జాలునా దురూహలు
కరమరుదగు ప్రేమతో‌ కరుణాలవాల నీ
పరమైన భావనల పరవశించు గాక
హరి

తరచుగా నీ నామము తడవు నాలుకపైన
పొరపాటు మాటలు పుట్టునా
నిరుపమాన మైనట్టి నీగుణముల నెన్నుచు
పరిపరివిధంబుల పరవశించు కాక
హరి

రాముడవై రాకాసుల ధీమసమ మణచితివి
కామక్రోధాది రాకాసులమూక
ఆ మాయకలిసైన్య మగుచు చొరబడులోన
నా మనసులో నిండి నన్ను కావ కాదా
హరి