27, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

ఉపచారము లేమి చేయుచుంటిమి


ఉపచారము లేమి చేయుచుంటిమి మేము నీ
కపచారము లొనరించెడు నల్పులమే కాక

నీవు ధర్మవిగ్రహుడవు నిత్యసత్యవ్రతుడవు
భావింపగ సత్యధర్మపథములకు మే
మావల వర్తించుచుండు నట్టి వారము మేము
మా వీఱిడిబుద్ధులతో‌ మంచిగ పూజింతుమే
ఉప

రాకేందువదన భావగ్రాహిరామచంద్ర య
స్తోక దయాసాంద్ర మాదోసములనంతము
నీ కెఱుకే మమ్ము కలి నీరసింప చేయుట
కాకున్న నీకు మేము కడుంగడు దాసులము
ఉప

నీ‌ నామము నాలుకపై నిలుపలేని వారమే
నీ నిరంజనాకృతిమది నిలుపలేని వారమే
నీ నిర్మలకథాపఠన నిరతిలేని వారమే
ఓ నిర్వ్యాజకృపాకృతీ యుద్ధరించరావే
ఉప