26, జులై 2013, శుక్రవారం

ఇది యేమి శ్రీరామచంద్రులవారూ

ఇది యేమి శ్రీరామచంద్రులవారూ
    ఈ‌ వేళలో వచ్చినారూ
ఇది వేళ యని దేవేరి సీతమ్మ
    ఈశ్వరార్చన నున్నారూ

మీ కళ్ళలోనీ మెరుపును జూడా
    మీరేమొ చెప్పాల నొచ్చారూ
సాకేత పురనాథ సమయాని కేమో
    జానకమ్మ పూజ నున్నారూ
శ్రీకంఠునీ పూజ చేసెడు వేళా
    శ్రీవారు దయచేసినారూ
మాకేమో పోయీ మనవి చేసేదీ
    మంచిదా మహరాజు గారూ    ॥ఇది యేమి ॥

జానకమ్మా పూజ ఝాము సేపుండును
    ఆనక జపమంత సేపుండు
భూనాథ భూపుత్రి పూజకు కూర్చుండి
    మూడు ముహూర్తంబు లైయుండు
ఈ నాడు తమరేమో ఏదో విశేషంబు 
    లేనిదె రారే సెలవిండు
తానై దేవేరి దయచేయు నందాక
    తాము విశ్రాంతి గైకొండు  ॥ఇది యేమి ॥

విమలప్రభావులై వెలుగు మీ భక్తులు
    సమవర్తి కైనను వెరచేరో 
తమ భక్తులెవరికి ధరణిజాతను గూడి
    దర్శన మీయగ తలచేరో
తమరిట్లు వచ్చేరు తహతహ లాడుచు
    భామిని దినచర్య మరచేరో
తమరు ధరణిజయు దైవస్వరూపులె
    తమరేమి లీలను తలచేరో  ॥ఇది యేమి ॥
    
(జూలై 2013)