23, జులై 2013, మంగళవారం

మరి యొకసారి మరి యొకసారి

మరి యొకసారి మరి యొకసారి మరి యొకసారి కననీరా
పరమ మనోహరమగు నీ చిరునగవు మనసారా

ఇహపరములకు నిన్నే యేలికగా నెరఱుగనొకో
బహుజన్మంబుల నిన్నే పరమాత్మా కోరనొకో
బహుకష్టంబుల కోర్చి వ్రతములనే సలుపనొకో
అహహా నీ‌ దరిసెనము అరక్షణమే కలిగెనుబో

అకళంకశశివదనా అతిభక్తి నడుగుదురా
సకలము నీ వెఱుగుదువే చయ్యనరా నడుగుదురా
వికచసరోరుహనేత్రా విన్నపము చేయుదురా
ఇక నిన్ను కనలేక ఇహమందెట్లుండుదురా

అదియిది కావలెనని నిన్నడిగితినా రఘువీరా
సుదతిజానకితోడ కదలిరా ముదమారా
హృదయాంభోరుహదివ్య సదనమున విడియుమురా
వదలక నే కొలిచెదరా సదయా విచ్చేయుమురా