19, జులై 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 172

కం. తెలివిడి విటపపు కొమ్మన
చిలుకలజతవోలె నున్న సీతారాముల్
తలిదండ్రు లఖిలసృష్టికి
కొలువుడు జనులార వారి కూరిమితోడన్

(వ్రాసిన తేదీ: 1-7-2013)