17, జులై 2013, బుధవారం

పాహి రామప్రభో - 170

మ. నిగమాంతప్రతిపాద్యతత్వవిషయానీకంబు మాబోంట్లు చ
క్కగ నేమాత్ర మెఱుంగలేక చెడి వీకం ఘోరసంసార చ
క్రగతిం జొచ్చి షడూర్ములం బడుచు నీ కారుణ్యలేశంబుచే
నగచాట్లం దరియింప నేర్చెదరు రామా భక్తచింతామణీ

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-14)